From: Arthur Cormack [arthur_dot_cormack_at_btconnect_dot_com]
Sent: 24 April 2008 20:07
Subject: Gaelic Primary School in Portree: Public Meeting
PUBLIC MEETING TO FORM A COMANN NAM PRANT GROUP AND TO FURTHER DISCUSS A GAELIC SCHOOL IN PORTREE
TAIGH NA SGRE, PORTREE | THURSDAY 8 MAY _at_ 7.30PM
Guest Speaker: MARY GALBRAITH, Convener of Comann nam Prant Ghlaschu

Tha sinn a gairm coinneamh ann an Taigh na Sgre, Port Rgh, Diardaoin 8 Citean aig 7.30f airson bruidhinn mu sgoil Ghidhlig a stidheachadh ann am Port Rgh agus airson buidheann phrant a chur air bhonn airson seo a thoirt air adhart.  Bidh Miri NicIlleBhrath air aoigheachd againn airson innse dhuinn mun bhuidheann aicese ann an Glaschu, agus mar a tha Bun-sgoil Ghidhlig Ghlaschu air soirbheachadh.  Bidh filte air a h-uile duine.

We are calling a meeting in Taigh na Sgre, Portree, on Thursday 8 May at 7.30pm to discuss the establishment of a Gaelic school in Portree and to form a parents group to take this forward.  Mary Galbraith will be our guest, to tell us about how her group works in Glasgow, and to outline the success of the Glasgow Gaelic school -  Bun-sgoil Ghidhlig Ghlaschu.  All will be welcome.

Leis gach deagh dhrachd

Arthur Cormack
s leth buidheann bheag de phrantan